Zkušenosti s kořenovou domovní čistírnou odpadních vod

Rozhodli jsme se postavit ekologický dům. Jedním z pravidel je i hospodaření s vodou využívanou v rodinném domě. Návrhem je kořenová domovní čistička. Projektové technické řešení pro rodinný dům se 4 obyvateli je předčištění odpadních vod v biologickém septiku o objemu 4 m3, kořenové pole o ploše 20 m2 s hloubkou 1,1-1,3 m a dva dočišťovací rybníčky o ploše 10 m2 a 5 m2 a hloubce 1-1,8 m. V částečném provozu je kořenová čistička od roku 2009 a v současnosti je v plném provozu.

Příprava

Po vypracování projektové dokumentace jsme zahájili jednání na pověřených úřadech o stavební povolení. Jednání byla zdlouhavá a komplikovaná. Malé zkušenosti nebo dokonce špatné zkušenosti s kořenovou čističkou vedly úřady k neúměrnému prodlužování jednání a vyžadování podrobného projektu už v rámci územního řízení. Komplikací byl i specifický problém, kde majitel sousední parcely je vlastníkem včel a obával se náletů včel na kořenovou čističku a následně jejich úhynu. Byly nutné konzultace odborných ústavů, které správnost návrhu potvrdily. Po roce jsme dostali stavební povolení.

Realizace

cov001Nejdříve bylo provedeno klasické napojení kanalizace na biologický septik stavební firmou. Náklady zahrnovaly biologický septik plastový o objemu 4 m3, zemní práce, podkladovou desku, osazení nádrže, napojení kanalizace, obsyp kamenivem a činily 35 000,- Kč.

 

cov002cov003Dle dostupné literatury jsme chtěli vyzkoušet kořenové pole a rybníčky jenom těsněním jílovou vrstvou. Komplikace s majitelem sousední parcely, který měl obavy z průsaku přes zeminu na jeho pozemek, způsobily, že jsme provedli těsnění kořenového pole nejen jílovou vrstvou, ale také hydroizolační fólií k tomu určenou.
Náklady na kořenové pole – zemní práce (vzhledem k terénu byly náročnější, než kdyby byl terén v rovině), fólie, zásyp kamenivem – 30 000,-Kč.

cov004cov005Dočišťovací rybníčky o ploše 10 m2 a 5 m2 byly provedeny stejným systémem. Menší rybníček plní funkci akumulační nádrže. Pro rybníčky jsme měli k dispozici menší plochu, proto byly rybníčky provedeny s příkrými břehy a zároveň dle stavebního povolení bylo nutné zajistit vodorovné okraje rybníčků pro zamezení stékání dešťových vod ze sousedních šikmých břehů.

Pro omezení náletů včel majitele sousední parcely bylo nutno vysadit rostlinnou clonu ze dvou řad keřů, které jsou „neatraktivní pro včely".
Náklady - zemní práce (opět náročnější) + fólie – 25 000,-Kč. Rostliny + keře – 5 000,-Kč.
Celkové náklady pro výstavbu kořenové domovní čističky byly 95 000,-Kč.

Provoz

Provoz kořenové čističky je závislý na chodu domácnosti – jako odpad do kanalizace nepoužíváme žádné tuky a oleje, pro čištění využíváme produkty „ekologické drogerie" nebo používáme přípravky našich babiček – kombinace mýdlo, ocet a soda. Dodržujeme zásadu absence chemických přípravků. Zatím nemáme zkušenosti v případě nemocných obyvatel a používání léků.

Kořenové pole v roce 2009 a 2010

cov007cov006Kořenové pole ještě není dostatečně zarostlé rostlinami, tím vzniká nadměrný odpar a je nutné dopouštět vodu z rybníčků. Zápach kořenového pole se projeví jen při nízkém tlaku a je minimální.

 

Dočišťovací rybníčky v roce 2010

cov008cov009Po ročním období mají rybníčky malé množství rostlin, proto je nutné ještě čištění vody provzdušňováním. Byly vysázeny tyto druhy rostlin: pomněnka, blatouch, máta, rákos, modráska, šípatka, orobinec a další. Na hluboké okraje byly použity sisalové „kapsy".

 
Závěrem

Porovnáním s klasickou čističkou odpadních vod případně kanalizační přípojkou je nevýhodou kořenové čističky nutnost pořízení větší plochy pozemku a větších investičních nákladů. Investiční náklady v případě kanalizační přípojky jsou velice individuální, protože závisí na délce přípojky a hloubce napojení na obecní kanalizační řád. Investiční náklady na kořenovou čističku se dají snížit využitím materiálů z blízkých zdrojů a prací svépomocí. Provozní náklady již jsou minimální. V současnosti využíváme elektrickou energii na provzdušňování a čištění rybníčků a v případě dostatečného porostu v kořenovém poli i v rybníčkách bude nutnost jejího použití jen výjimečně. Další výhodou je využívání vody na zalévání zahrady, příjemné klima kolem rybníčků, nová flóra a fauna - mokřadní a bahenní rostliny, žáby, ptáci. A nakonec je to estetické hledisko, kterého si ceníme nejvíce vzhledem k našemu náročnému pracovnímu nasazení.

Kořenová domovní čistírna odpadních vod není jenom ekologická forma čištění odpadních vod, ale tvoří nové ekosystémy, dotváří krajinu a zejména příjemné prostředí pro obyvatele domu i okolí. Myslím si, že v případě obcí bez kanalizace je kořenová čistička variantou k technologickému řešení tohoto problému s bonusem k přírodě.

Ing. Mária Necidová

Aktuálně